Retour en service

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Cis-Commerce.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Cis-Commerce via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het formulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Het formulier voor herroeping vind je onderaan dit document.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Cis-Commerce heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Cis-Commerce. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Cis-Commerce zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Cis-Commerce alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Cis-Commerce op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Cis-Commerce wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Cis-Commerce geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Cis-Commerce betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.